گلسا جون ما

بلبل زبون

این روزا خیلی بلبل زبونی میکنی ودل همه رو میبری بعضی وقتا هم اینقدر جمله هات بامزه است که از خنده روده بر میشیم هر چیزی رو مثل برق یاد میگیری وتحویل میدی ما میمونیم که شما این حرفا رو کی یاد گرفتی                                                                یه روز بابایی هرچی بهت می گفت بیا بوست کنم نمیرفتی هی از طرف بابایی اصرار...
28 مهر 1392